Gammelt guld....

Står du lige og mangler et forløb, som vi tidligere har haft på årsplanen i Folkekirkens skoletjeneste i Frederikshavn, så kig her.

Materialerne er gratis for lærere i Frederikshavn provsti. 

GAMMELT GULD

 
Sæby kirke og kloster

Til mellemtrin og udskoling.

Forløb om Sæby kirke og kloster i Middelalderens Sæby.  

Kirkens historie gennemgåes fra at være en lille kirke i et fiskerleje til at være en imponerende klosterkirke.

Der fortælles om Biskop Stygge Krumpen og hans magt. Karmelitterklostret og munkenes hverdag.

Sæby kirkes omfattende kalkmalerier der fortæller legenden om Jomfru Marias liv.  

Symboler i kristendommen

Til alle klassetrin

Det overordnede mål med undervisningsforløbet er, at eleverne -alt efter klassetrin - får kendskab til de mest almindelige symboler,der er knyttet til kristendommen. I undervisningsforløbene sættes fokus på at arbejde med de symboler, som er nævnt i trinmålene for samtlige klassetrin. Igennem hele materialet findes opgaver samt baggrundsviden til læreren.

På yngste klassetrin møder eleverne symbolerne: træet, lyset, brødet og vandet.

Her inddrages bibelske fortællinger, salmer, billeder og kreativt arbejde.

På mellemste klassetrin møder eleverne symbolerne: korset, lammet, duen og skibet.

Her inddrages bibelske tekster, billeder og salmer.

På ældste klassetrin er der lagt op til at eleverne - med udgangspunkt i billeder og ved hjælp af et symbolleksikon, der findes i materialet - skal arbejde selvstændigt.

Etik tak

Til mellemtrinnet

I undervisningsmaterialet er der sat fokus på "etik i børnehøjde", belyst ud fra udvalgte bibelske fortællinger. I valget af underemner er der lagt vægt på, at der skabes relevans til elevernes hverdag.

Der lægges op til, at eleverne ved at høre, se, undersøge og opleve skal få redskaber til at forholde sig til almene tilværelsesspørgsmål, forstå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd, samt få viden om, hvilken betydning kristendommen kan have for livsopfattelsen.

De enkelte underemner er tilrettelagt således, at de kan bruges uafhængigt af hinanden.

Til hvert underemne er der opgaveforslag til eleverne samt baggrundsstof til læreren.

Tvebak, Pippi og Emil - om Astrid Lindgren og den bibelske fortælling

Til mellemtrinnet.

De bibelske fortællinger er én af inspirationskilderne til Astrid Lindgrens utallige børnebøger.

Med udgangspunkt i udvalgte fortællinger sætter undervisningsmaterialet »Tvebak, Pippi og Emil« fokus på den fælles tematik i Astrid Lindgrens fortællinger og nogle bibelske fortællinger.

Materialet er velegnet som et tværfagligt samarbejde mellem kristendomskundskab og dansk og indeholder baggrundsstof til læreren, udvalgte teksteksempler fra Astrid Lindgrens forfatterskab, perspektivereringer til Bibelens fortællinger – alt sammen med arbejdsopgaver til eleverne.

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune og Folkekirkens skoletjeneste i Frederikshavn Provsti. 

Kristendommens historie

Til udskolingen.

Hensigten med materialet er, at eleverne bliver i stand til at gengive hovedtrækkene i kristendommens historie med inddragelse af bl. a. følgende emner: De første menigheder, kirken i middelalderen, kristendommens indførelse i Danmark, Luther og reformationen, vækkelsesbevægelserne samt folkekirken i dag.

I tilknytning til materialet gives tre forslag til prøveoplæg

Salmer i 9. klasse 

Til udskolingen

I materialet inddrages nyere og ældre salmer, billeder samt etiske og livsfilosofiske problemstillinger.

 

Endvidere er der formuleret to forslag til prøveoplæg, hvor der er tilknyttet salmer.

Træet

Til indskolingen.

Projektet ”Træet” er et tværfagligt undervisningsforløb, der fokuserer på træets kulturelle og symbolske betydning i religion, kunst og litteratur. Projektets overordnede fokus er den kristne tolkning, der ser korsets træ som det nye livstræ.

Undervisningsmaterialet lægger op til et tværfagligt forløb med inddragelse af kristendomskundskab, dansk og billedkunst, evt. musik og naturfag.
Det er op til underviserne at fordele de enkelte aktiviteter.

Til de enkelte afsnit er der opgaveforslag samt kommentarer/baggrundsviden til læreren.

Som afslutning på forløbet kan eleverne lave deres eget ønsketræ.

De syv dødssynder

Til udskolingen.

Efter en indledning, hvor eleverne præsenteres for de almenmen- neskelige følelser og handlinger, der ligger bag de syv dødssynder, redegøres for dødssyndernes religionshistoriske baggrund og indhold,

ligesom begrebet ”synd” og ”arvesynd” præsenteres. Der er i materialet sat fokus på begrebet ”dødssynder” og Luthers opfattelse af frelse og tilgivelse inddrages ikke i denne sammenhæng.

I de følgende afsnit præsenteres de syv dødssynder: Hovmod, grådig- hed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab. Til hver dødssynd er der forslag til opgaver i form af samtale, diskussion samt perspektive- ring til litteratur/bibelske tekster/film og billeder.

Som modsætning til dødssynderne præsenteres dyderne og de syv barmhjertighedsgerninger.

Måltidsfællesskaber

Til mellemtrinnet.

Materialet er udarbejdet som inspiration til at arbejde med ”måltidsfællesskab”, måltidets indhold og betydning på mellemste klassetrin. Det er struktureret således, at der kan plukkes i det.

Der er elevsider med tekst og opgaver – lige til at kopiere.

I tekstvalg og opgaveformulering er der dels søgt variation mellem forskellige opgavetyper, dels søgt at tilgodese såvel de yngste som de ældste elever på mellemtrinnet.

Som vejledning til læreren er der både til tekster og billeder anført baggrundsviden.

Der er ikke lavet spørgsmål/opgaver til hvert enkelt af billederne. Da der er billedkommentarer til læreren, kan billederne inddrages i undervisningen i det omfang, der er tid og lyst til det.

Bibelske tekster fra Det Nye Testamente er taget fra DNA – Det Nye Testamente på nudansk.

Lydspor

Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sammen. I dette projekt skal elever i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog. Kirkebesøg efterfulgt at arbejde med en lydapp.

Helgi Daner 
- da danerne blev kristne

Målgruppe: 5.-6. klasse

Fag: Dansk, kristendomskundskab og historie

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Du får en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider.

Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

'Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse iDanmark.

 

Ind og ud af Bibelen

6. - 10. kl.

Fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kulturer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces fortsætter efter Bibelens tilblivelse i andre religioner.

Gennem et spil stifter eleverne bekendtskab med disse bevægelser ind og ud af Bibelen. Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie.

Spillet er med til at skabe opmærksomhed omkring grundlæggende temaer,
som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur. De grundlæggende temaer er: Skabelse, syndflod, havuhyrer, Abraham, den onde, profeter, jomfrufødsel, Messias og dommedag.
Til hvert af de ni temaer hører der sig et antal kort (30 kort i alt) med original religiøs tekst på den ene side og et til teksten hørende billede på den anden side. Eleverne skal placere kortet i den korrekte religion og i det korrekte tema. Forskellige pædagogiske modeller kan anvendes i forbindelse med spillet. Eleverne kan selv hente faglig hjælp via hjemmesiden til at lægge kortene rigtigt. Læreren modtager undervisningsoplæg og klassen modtager 4-5 duge/ spilleplader med kort.

image004.png
Religionsfrihed

Undervisningsprojektet Religionsfrihed er et tværfagligt projekt for fagene historie, religion og samfundsfag. Det henvender sig til grundskolens 7. - 10. klasse.

 

Er religionsfrihed en selvfølge? Og hvilke begreber skal man kende, når man skal diskutere religionsfriheden på skolen og i lokalsamfundet? I projektet får eleverne kendskab til centrale begreber som menneskerettigheder, religions- frihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ.

Eleverne lærer, hvordan religionsfriheden er blevet diskuteret og defineret igennem Europas historie, samt hvordan begrebet forstås i den samfundsaktuelle debat.

En del af materialet består af et case-rollespil, hvor eleverne skal diskutere religion i forhold til en fiktiv udskolingsklasse, der er på lejrskole. Dertil kommer en række samfundsaktuelle cases fra medierne, som eleverne har mulighed for at diskutere.

Tilmeldte lærere modtager:
· Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof
· Elevtekster om religionsfrihed
· Hjemmeside med alle materialer
· Casekort til rollespil
· Begrebsoversigtskort om religionsfrihed, demokrati og sameksistens · Indeholder forslag til afgangsprøve i kulturfagene

Kraftkarlen og den dejlige dame (1) kopi
Er du stærk som Goliat?

Det gamle testamente er proppet med action og sprængfarlige historier! De velkendte fortællinger får nyt liv i Peter Mouritzens fabelagtige genfortællinger og ikke mindst gennem Otto Dickmeiss finurlinge og fan- tasifulde streg.

Bogen indeholder 12 gode historier fra det gam- le testamente, som eleverne skal høre og opleve gennem illustrationerne. Derefter skal der både danses, laves interviews og tegnes billeder!

Du får:

  • Et eksemplar af oplæsningbogen ”Bibelstærk” til låns

  • PDF med bogens billeder til at assistere op- læsningen

  • Undervisningsvejledning og grydeklare elevop- gaver

Klasse: 0.-3. klasse Fag: Kristendom, dansk og billedkunst Lektioner: 1 - 12 lektioner (fleksibelt) Projektperiode: Fra september

Kompetenceområder: Bibelske fortællinger